પરશોતમ રૂપાલાના નિવેદન બાદ રોષનો મામલો, સૂત્રો અનુસાર રૂપાલાને દિલ્લી બોલાવ્યાની ખબર, ક્ષત્રિય સમાજના વિરોધને લઇને દિલ્લી બોલાવ્યા હોવાની ચર્ચા, ક્ષત્રિય સમાજ ઉમેદવાર બદલવાની માગ પર અડગ
પરશોતમ રૂપાલાના નિવેદન બાદ રોષનો મામલો, સૂત્રો અનુસાર રૂપાલાને દિલ્લી બોલાવ્યાની ખબર, ક્ષત્રિય સમાજના વિરોધને લઇને દિલ્લી બોલાવ્યા હોવાની ચર્ચા, ક્ષત્રિય સમાજ ઉમેદવાર બદલવાની માગ પર અડગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ