પટનાઃ એરપોર્ટ પર બેંગલુરૂમાં આવનારી ફ્લાઇટથી પક્ષી ટકારાયું, તમામ યાત્રી સુરક્ષિત
પટનાઃ એરપોર્ટ પર બેંગલુરૂમાં આવનારી ફ્લાઇટથી પક્ષી ટકારાયું, તમામ યાત્રી સુરક્ષિત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ