પંજાબ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સુનિલ જાખડે પાર્ટી છોડી, ફેસબુક પર લખ્યું, ગુડલક અને ગુડબાય કોંગ્રેસ
પંજાબ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સુનિલ જાખડે પાર્ટી છોડી, ફેસબુક પર લખ્યું, ગુડલક અને ગુડબાય કોંગ્રેસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ