પંજાબમાં હાઈઍલર્ટ: ખાલિસ્તાની અમૃતપાલને પકડવા માટે ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે સોમવારે 12 વાગ્યા સુધી ઈન્ટરનેટ સેવા પર પ્રતિબંધ
પંજાબમાં હાઈઍલર્ટ: ખાલિસ્તાની અમૃતપાલને પકડવા માટે ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે સોમવારે 12 વાગ્યા સુધી ઈન્ટરનેટ સેવા પર પ્રતિબંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ