પંજાબમાં હાઈઍલર્ટ: અમૃતપાલને પકડવા માટે ઠેર ઠેર નાકાબંધી, અનેક જગ્યાઓ પર ચાલી રહી છે રેડ, રાજ્યમાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ
પંજાબમાં હાઈઍલર્ટ: અમૃતપાલને પકડવા માટે ઠેર ઠેર નાકાબંધી, અનેક જગ્યાઓ પર ચાલી રહી છે રેડ, રાજ્યમાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ