પંજાબમાં ગમે તે સમયે થઈ શકે છે ખાલિસ્તાની અમૃતપાલની ધરપકડ: સરકારે અનેક જિલ્લાઓમાં ઈન્ટરનેટ સેવા કરી બંધ, અમૃતપાલના અનેક સાથીઓની થઈ ધરપકડ, પોલીસની 50થી વધુ ગાડીઓ કરી રહી છે અમૃતપાલનો પીછો
પંજાબમાં ગમે તે સમયે થઈ શકે છે ખાલિસ્તાની અમૃતપાલની ધરપકડ: સરકારે અનેક જિલ્લાઓમાં ઈન્ટરનેટ સેવા કરી બંધ, અમૃતપાલના અનેક સાથીઓની થઈ ધરપકડ, પોલીસની 50થી વધુ ગાડીઓ કરી રહી છે અમૃતપાલનો પીછો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ