ન્યૂઝીલેન્ડના નોર્થ આઇલેન્ડ પર 6.9ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી: USGS
ન્યૂઝીલેન્ડના નોર્થ આઇલેન્ડ પર 6.9ની તીવ્રતાના ભૂકંપ બાદ સુનામીની ચેતવણી: USGS
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ