ન્યુઝિલેન્ડમાં લેબર પાર્ટીને બહુમત, જેસિન્ડા આર્ડર્ન ફરી બનશે ન્યુઝિલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી
ન્યુઝિલેન્ડમાં લેબર પાર્ટીને બહુમત, જેસિન્ડા આર્ડર્ન ફરી બનશે ન્યુઝિલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x