નોઇડામાં નાઈટ કર્ફ્યૂની જાહેરાત : રાત્ર 10થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી પ્રતિબંધ
નોઇડામાં નાઈટ કર્ફ્યૂની જાહેરાત : રાત્ર 10થી સવારના 5 વાગ્યા સુધી પ્રતિબંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ