નેપાળમાં રાજકીય ભૂકંપઃ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીને પાર્ટીમાંથી હટાવ્યા, સભ્યપદ કર્યું રદ્દ
નેપાળમાં રાજકીય ભૂકંપઃ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીને પાર્ટીમાંથી હટાવ્યા, સભ્યપદ કર્યું રદ્દ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ