દ્વારકામાં તંત્ર દ્વારા જગતમંદિર ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઓનોખી ઉજવણી, 'વોટ ઇઝ સુદર્શન ચક્ર ઓફ ધીઝ એરા, સો પ્લીઝ ડુ વોટ'ની થીમ પર રંગોળી બનાવી
દ્વારકામાં તંત્ર દ્વારા જગતમંદિર ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઓનોખી ઉજવણી, 'વોટ ઇઝ સુદર્શન ચક્ર ઓફ ધીઝ એરા, સો પ્લીઝ ડુ વોટ'ની થીમ પર રંગોળી બનાવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ