દ્વારકાના ઐતિહાસિક ભડકેશ્વર મંદિરનો રૂ.3 કરોડના ખર્ચે વિકાસ કરાશે, ગુજરાત રાજ્ય મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડે આપી મંજૂરી
દ્વારકાના ઐતિહાસિક ભડકેશ્વર મંદિરનો રૂ.3 કરોડના ખર્ચે વિકાસ કરાશે, ગુજરાત રાજ્ય મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડે આપી મંજૂરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ