દેશ મનોહર પરિકરને એમના બે કામ માટે યાદ રાખશે. એક તો એમણે ગોવાને જે ઓળખ આપી છે તે અને બીજી વન રેન્ક વન પેન્શન માટે: અમિત શાહ
દેશ મનોહર પરિકરને એમના બે કામ માટે યાદ રાખશે. એક તો એમણે ગોવાને જે ઓળખ આપી છે તે અને બીજી વન રેન્ક વન પેન્શન માટે: અમિત શાહ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ