દેશમાં ગુજરાત એવું રાજ્ય છે જે પાવર કટથી બચી શક્યું છે, રાજ્યમાં રહેણાંક અને ઉદ્યોગો માટે પૂરતો વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધઃ નાણાં અને ઉર્જા મંત્રી કનુભાઇ દેસાઇનું નિવેદન
દેશમાં ગુજરાત એવું રાજ્ય છે જે પાવર કટથી બચી શક્યું છે, રાજ્યમાં રહેણાંક અને ઉદ્યોગો માટે પૂરતો વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધઃ નાણાં અને ઉર્જા મંત્રી કનુભાઇ દેસાઇનું નિવેદન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ