દેશમાં કોરોના સેમ્પલની તપાસની સંખ્યા 22 કરોડને પાર, આવતીકાલે થયા 7.4 લાખથી વધુ ટેસ્ટ
દેશમાં કોરોના સેમ્પલની તપાસની સંખ્યા 22 કરોડને પાર, આવતીકાલે થયા 7.4 લાખથી વધુ ટેસ્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ