દેશમાં કોરોનાનાં કારણે થયેલ મૃત્યુ મુદ્દે રાહુલ ગાંધીના કેન્દ્ર સરકાર પ્રહાર, સરકાર ખોટું બોલી રહી છે અને આખી દુનિયા જાણે છે
દેશમાં કોરોનાનાં કારણે થયેલ મૃત્યુ મુદ્દે રાહુલ ગાંધીના કેન્દ્ર સરકાર પ્રહાર, સરકાર ખોટું બોલી રહી છે અને આખી દુનિયા જાણે છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ