દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લાખ સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓને કોરોના વેક્સિન અપાઇ.
દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લાખ સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓને કોરોના વેક્સિન અપાઇ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ