દેશનું વિભાજનની વેદના નહીં મટે, વિભાજન બાદ વધુ લોહી વહ્યુંઃ મોહન ભાગવત
દેશનું વિભાજનની વેદના નહીં મટે, વિભાજન બાદ વધુ લોહી વહ્યુંઃ મોહન ભાગવત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ