દેશના 10 બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનોની જાહેરાત, વડોદરાના વારસીયા પોલીસ સ્ટેશનને બેસ્ટ 10માં સ્થાન, અપાયો સાતમો નંબર
દેશના 10 બેસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનોની જાહેરાત, વડોદરાના વારસીયા પોલીસ સ્ટેશનને બેસ્ટ 10માં સ્થાન, અપાયો સાતમો નંબર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ