દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વચ્ચે ગુજરાતના લોકોલ માટે રાહતના સમાચાર. ગુજરાતમાં ક્યાંય વરસાદ પડવાની સંભાવના નહીં.
દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વચ્ચે ગુજરાતના લોકોલ માટે રાહતના સમાચાર. ગુજરાતમાં ક્યાંય વરસાદ પડવાની સંભાવના નહીં.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ