દિલ્હી હિંસા : પોલીસે 200 ઉપદ્રવીઓની ધરપકડ કરી, તોફાન અને સાર્વજનિક સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ
દિલ્હી હિંસા : પોલીસે 200 ઉપદ્રવીઓની ધરપકડ કરી, તોફાન અને સાર્વજનિક સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ