દિલ્હીમાં 10 મહિના બાદ કોરોના ગાઇડલાઇન્સ સાથે સ્કૂલનો ફરી પ્રારંભ, કોરોનાના ઘટતા કેસ અને વેક્સિનેશનની શરૂઆત વચ્ચે ધોરણ-10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલ પહોંચ્યાં
દિલ્હીમાં 10 મહિના બાદ કોરોના ગાઇડલાઇન્સ સાથે સ્કૂલનો ફરી પ્રારંભ, કોરોનાના ઘટતા કેસ અને વેક્સિનેશનની શરૂઆત વચ્ચે ધોરણ-10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલ પહોંચ્યાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ