દિલ્હીમાં થયેલી હિંસાની ઘટના પછી આજે ખેડૂત નેતા વીએમ સિંહે કહ્યું હતું કે અમે અહીં અમારા લોકોને માર ખવડાવવા માટે નથી આવ્યા, આવી રીતે આંદોલન ન થાય માટે અમારું સંગઠન આ આંદોલનથી અલગ થઈ રહ્યું છે
દિલ્હીમાં થયેલી હિંસાની ઘટના પછી આજે ખેડૂત નેતા વીએમ સિંહે કહ્યું હતું કે અમે અહીં અમારા લોકોને માર ખવડાવવા માટે નથી આવ્યા, આવી રીતે આંદોલન ન થાય માટે અમારું સંગઠન આ આંદોલનથી અલગ થઈ રહ્યું છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ