દિલ્હીમાં ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન હિંસા બાદ 31 જાન્યુઆરી સુધી લાલ કિલ્લો સામાન્ય લોકો માટે બંધ
દિલ્હીમાં ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન હિંસા બાદ 31 જાન્યુઆરી સુધી લાલ કિલ્લો સામાન્ય લોકો માટે બંધ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ