દિલ્હીના ઉત્તમ નગર વિસ્તારમાં આગ લાગી, ઘટનાસ્થળે 15 જેટલા ફાયરની ગાડી પહોંચી
દિલ્હીના ઉત્તમ નગર વિસ્તારમાં આગ લાગી, ઘટનાસ્થળે 15 જેટલા ફાયરની ગાડી પહોંચી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ