દિલ્હીઃ 16 ઓક્ટોબરે મળનારી કોંગ્રેસ વર્કિગ કમિટીની બેઠકને લઇ AICCનો નિર્દેશ, તમામ સભ્યોને RT-PCR ટેસ્ટ કરાવવા નિર્દેશ
દિલ્હીઃ 16 ઓક્ટોબરે મળનારી કોંગ્રેસ વર્કિગ કમિટીની બેઠકને લઇ AICCનો નિર્દેશ, તમામ સભ્યોને RT-PCR ટેસ્ટ કરાવવા નિર્દેશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ