દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ ઈકવાડોરમાં 6.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, 14 લોકોના કરૂણ મોત, પેરૂમાં પણ અનુભવાયા આંચકા
દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ ઈકવાડોરમાં 6.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, 14 લોકોના કરૂણ મોત, પેરૂમાં પણ અનુભવાયા આંચકા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ