થાઈલેન્ડ ઓપનમાં બીજા રાઉન્ડમાં સાઇના નેહવાલને મળી હાર
થાઈલેન્ડ ઓપનમાં બીજા રાઉન્ડમાં સાઇના નેહવાલને મળી હાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ