તાજેતરમાં જ ભાજપમાં જોડાયેલ મેટ્રોમેન શ્રીધરન કેરળમાં મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો બની શકે
તાજેતરમાં જ ભાજપમાં જોડાયેલ મેટ્રોમેન શ્રીધરન કેરળમાં મુખ્યમંત્રી પદનો ચહેરો બની શકે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ