તાઈવાનમાં અનુભવાયા ભૂકંપના મોટા આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 6.3 માપી ગઈ તીવ્રતા
તાઈવાનમાં અનુભવાયા ભૂકંપના મોટા આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર 6.3 માપી ગઈ તીવ્રતા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ