ડાકોરમાં આગામી ફાગણી પુનમ(27થી 29 માર્ચ)નો મેળો નહીં યોજાય. મેળો બંધ રાખવા અને પદયાત્રિકોને ડાકોર નહીં આવવા કલેકટરના નિર્દેશ.
ડાકોરમાં આગામી ફાગણી પુનમ(27થી 29 માર્ચ)નો મેળો નહીં યોજાય. મેળો બંધ રાખવા અને પદયાત્રિકોને ડાકોર નહીં આવવા કલેકટરના નિર્દેશ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ