ટ્રેક્ટર પરેડમાં હિંસાથી બેકફુટ પર ખેડૂત સંગઠન, 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદ માર્ચ સ્થગિત
ટ્રેક્ટર પરેડમાં હિંસાથી બેકફુટ પર ખેડૂત સંગઠન, 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદ માર્ચ સ્થગિત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ