ટ્રમ્પ યુગનો અંત, બાયડન યુગનો પ્રારંભઃ જો બાયડને અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ પદના લીધા શપથ.
ટ્રમ્પ યુગનો અંત, બાયડન યુગનો પ્રારંભઃ જો બાયડને અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ પદના લીધા શપથ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ