ટૂલકિટ કેસમાં પર્યાવરણ એક્ટિવિસ્ટ દિશા રવિને જામીન મળ્યા, એક લાખ રૂપિયાના બોન્ડ ભરવા પડશે
ટૂલકિટ કેસમાં પર્યાવરણ એક્ટિવિસ્ટ દિશા રવિને જામીન મળ્યા, એક લાખ રૂપિયાના બોન્ડ ભરવા પડશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ