ઝાલોદ વાળાઓને વિનંતી કરું કે ગયા વખત જેવી ભૂલ ન કરતાં, આ વખતે કમળનું ફૂલ ગાંધીનગર મોકલજો: ગૃહમંત્રી શાહ
ઝાલોદ વાળાઓને વિનંતી કરું કે ગયા વખત જેવી ભૂલ ન કરતાં, આ વખતે કમળનું ફૂલ ગાંધીનગર મોકલજો: ગૃહમંત્રી શાહ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ