જ્યાં નાઈટ કર્ફ્યૂ કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં હું કહીશ કે 'કોરોના કર્ફ્યૂ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેથી કોરોન સામે સતર્કતા આવે. જો રાત્રે 9કે 10 વાગ્યાથી સવારના 5કે 6 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યૂ કરવામાં આવે તો તે વધારે સારું રહેશે : PM મોદી
જ્યાં નાઈટ કર્ફ્યૂ કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં હું કહીશ કે 'કોરોના કર્ફ્યૂ' શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેથી કોરોન સામે સતર્કતા આવે. જો રાત્રે 9કે 10 વાગ્યાથી સવારના 5કે 6 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યૂ કરવામાં આવે તો તે વધારે સારું રહેશે : PM મોદી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ