જૂનાગઢમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ 350 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું કર્યું ખાતમુહૂર્ત-લોકાર્પણ, કહ્યું કે- કોંગ્રેસના કાર્યકાળમાં 9 હજાર કરોડનું બજેટ હતું જ્યારે અમારી સરકારે 2 લાખ 10 હજાર કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું છે.
જૂનાગઢમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ 350 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું કર્યું ખાતમુહૂર્ત-લોકાર્પણ, કહ્યું કે- કોંગ્રેસના કાર્યકાળમાં 9 હજાર કરોડનું બજેટ હતું જ્યારે અમારી સરકારે 2 લાખ 10 હજાર કરોડનું બજેટ રજૂ કર્યું છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ