જુની દિલ્હીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માર્કેટમાં લાગી ભીષણ આગ, 17 ફાયર ફાઈટરની ગાડીઓ હાજર
જુની દિલ્હીના ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માર્કેટમાં લાગી ભીષણ આગ, 17 ફાયર ફાઈટરની ગાડીઓ હાજર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ