જમ્મુઃ રોહિંગ્યાઓના વેરિફિકેશન માટે જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસનું અભિયાન હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે
જમ્મુઃ રોહિંગ્યાઓના વેરિફિકેશન માટે જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસનું અભિયાન હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ