ચૂંટણીના એલાન બાદ પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કે, અમે ચૂંટણી માટે તૈયારી છીએ. ગઇ વખતે ભાજપે ગુમાવેલી બેઠકો પર આ વખતે જીત થશે.
ચૂંટણીના એલાન બાદ પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કે, અમે ચૂંટણી માટે તૈયારી છીએ. ગઇ વખતે ભાજપે ગુમાવેલી બેઠકો પર આ વખતે જીત થશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ