ગૃહ મંત્રાલયે BSFને આપ્યો મોટો અધિકાર. હવે સરહદની 50 km અંદર કરી શકશે કાર્યવાહી.
ગૃહ મંત્રાલયે BSFને આપ્યો મોટો અધિકાર. હવે સરહદની 50 km અંદર કરી શકશે કાર્યવાહી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ