ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સેનેટાઇઝરની કામગીરી હાથ ધરાઇ હોવાથી તમામ કામગીરી 4 દિવસ બંધ, આવતીકાલથી ઓનલાઇન કોર્ટ થશે ચાલુ અને વકીલો પોતાની ચેમ્બરમાંથી સુનાવણીમાં જોડાશે
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સેનેટાઇઝરની કામગીરી હાથ ધરાઇ હોવાથી તમામ કામગીરી 4 દિવસ બંધ, આવતીકાલથી ઓનલાઇન કોર્ટ થશે ચાલુ અને વકીલો પોતાની ચેમ્બરમાંથી સુનાવણીમાં જોડાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x