ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી : કોંગ્રેસે તામ્રધ્વજ સાહુની નિરીક્ષક તરીકે નિમણૂક કરી
ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી : કોંગ્રેસે તામ્રધ્વજ સાહુની નિરીક્ષક તરીકે નિમણૂક કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ