ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળને લઈને મહત્વના સમાચાર : બચુ ખાબડ, વિભાવરીબેન દવે, કુમાર કાનાણી, રમણ પાટકરને ઓફિસ ખાલી કરવા સૂચના
ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળને લઈને મહત્વના સમાચાર : બચુ ખાબડ, વિભાવરીબેન દવે, કુમાર કાનાણી, રમણ પાટકરને ઓફિસ ખાલી કરવા સૂચના
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ