ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં મોટા ફેરફાર: 3 IPS અધિકારીઓને પ્રમોશન સાથે 6 અધિકારીની કરાઈ બદલી
ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં મોટા ફેરફાર: 3 IPS અધિકારીઓને પ્રમોશન સાથે 6 અધિકારીની કરાઈ બદલી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ