ગુજરાત ચૂંટણી 2022: 28 નવેમ્બર સુધી ગાંધીનગર જિલ્લા માટે બેલેટ મતદાન, ચૂંટણીમાં હોય તેવા સરકારી કર્મચારીઓ સવારે 9થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કરી શકશે મતદાન
ગુજરાત ચૂંટણી 2022: 28 નવેમ્બર સુધી ગાંધીનગર જિલ્લા માટે બેલેટ મતદાન, ચૂંટણીમાં હોય તેવા સરકારી કર્મચારીઓ સવારે 9થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કરી શકશે મતદાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ