ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલે કહ્યું કાર્યકરો ચૂંટણી માટે તૈયાર છે અને આવતીકાલથી નિરીક્ષકો તેમની કામગીરી શરૂ કરશે, ભાજપ ભવ્ય વિજય મેળવશે
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલે કહ્યું કાર્યકરો ચૂંટણી માટે તૈયાર છે અને આવતીકાલથી નિરીક્ષકો તેમની કામગીરી શરૂ કરશે, ભાજપ ભવ્ય વિજય મેળવશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ