ગુજરાતમાં વેક્સિનેશનને લઇને મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ કહ્યું, વેક્સિનને લઇને કોઇ જ અફવામાં આવવું નહીં, તબક્કાવાર તમામને મળશે, વેક્સિન સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે
ગુજરાતમાં વેક્સિનેશનને લઇને મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણીએ કહ્યું, વેક્સિનને લઇને કોઇ જ અફવામાં આવવું નહીં, તબક્કાવાર તમામને મળશે, વેક્સિન સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ