ગુજરાતમાં યોજાનાર GPSCની પરીક્ષા મૌકૂફ : એપ્રિલ મહિનામાં GPSCની કોઇ પરીક્ષા નહીં યોજાય
ગુજરાતમાં યોજાનાર GPSCની પરીક્ષા મૌકૂફ : એપ્રિલ મહિનામાં GPSCની કોઇ પરીક્ષા નહીં યોજાય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ