ગુજરાતમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પટિલ, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, મેડિકલ કોલેજો, સરકારી હોસ્પિટલો અને સિવિલ હોસ્પિટલોમાં નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવશેઃ DyCM નીતિન પટેલ
ગુજરાતમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પટિલ, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, મેડિકલ કોલેજો, સરકારી હોસ્પિટલો અને સિવિલ હોસ્પિટલોમાં નાગરિકોને વેક્સિન આપવામાં આવશેઃ DyCM નીતિન પટેલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ